Generelle salgs- og leveringsbetingelser

For mere information omkring salgs- og leveringsbetingelserne, kontakt os på tlf. +45 31 36 69 91 eller e-mail info@cleandesk.dkNedenstående generelle betingelser gælder, med mindre andet er aftalt, for alle aftaler indgået med cleandesk CVR 31 45 20 90 (herefter benævnt cleandesk) vedrørende køb af konsulenttjenesteydelser og abonnementsaftale.

§ 1 Definition af konsulenttjenesteydelser og abonnementsydelser Konsulenttjenesteydelser defineres som rådgivning udover det i kontrakten specificerede.
Kunden skal godkende estimat på denne type opgaver. Konsulentydelser afregnes til DKK 600 pr. medgået time (timepris for konsulentydelser kan med 3 måneders varsel ændres af cleandesk).

Abonnementsydelser defineres som de ydelser der er nødvendige for at løse de i kontrakten specificerede opgaver.
Ydelserne gennemføres af en eller flere af cleandesks konsulenter, som besidder den nødvendige kompetence til at udføre opgaven. Ydelsen udføres med mindre andet specifikt er aftalt i kontrakten på en eller lokationer udpeget af cleandesk og kommunikation foregår via e-mail, online medier eller telefon.

Stk 1. Leverandørfakturahåndtering
Kunden er ansvarlig for at informere leverandører omkring fakturaadresse jf. det af cleandesk udleverede brev. cleandesk assistere ved aftalens opstart med at informere eksisterende leverandører, samt medarbejdere.

Stk. 2 Kunde faktura håndtering
Kunden er ansvarlig for at levere data til brug for fakturering, alternativt selv forestå fakturering som beskrevet i kontrakt.

Stk. 3 Løn administration
Kunden er ansvarlig for at sikre at cleandesk har modtaget alle relevante oplysninger til brug for lønafregning senest på den 6. sidste arbejdsdag i måneden. Ligeledes er kunden ansvarlig for sikre at cleandesk modtager information om nye medarbejdere senest på den 10. sidste arbejdsdag i måneden for første lønudbetaling

Stk. 4 Rapportering
Cleandesk er ikke erstatningsansvarlig for tab pådraget som følge af eventuelle fejl i opgørelser lavet af cleandesk. Det er ledelsens ansvar at sikre at disse opgørelser er korrekte og giver et retvisende billede.

§ 2 Gyldighed
Tilbud afgivet af cleandesk er gyldigt op til 3 uger efter afgivelse. Såfremt tilbud ikke accepteres i deres helhed er cleandesk berettiget til at ændre konditioner og fremsende nyt
tilbud.
Stk. 2. Aftalen træder i kraft på den i kontrakten fastsatte dato, når kundens skriftlige accept foreligger.
Stk. 3. Alle ændringer i forhold til aftalen skal formuleres på skrift(mail) og godkendes af begge parter for at være gyldige.

§ 3 Opsigelse
Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i måneden af begge parter. Såfremt aftalen er opsiges af kunden i de første 12 måneder af aftalens forløb, er cleandesk berettiget
til at fakturere 3 måneders abonnements ydelse som betaling for tid og ressourcer brugt i forbindelse med opstart. Såfremt aftalen er opsiges af kunden efter de første 12 måneder af
aftalens forløb men før de første 24 måneders forløb, er cleandesk berettiget til at fakturere 2 måneders abonnements ydelse som betaling for tid og ressourcer brugt i forbindelse med opstart.

§ 4 Økonomi
Alle priser er angivet i danske kroner. Priser i et tilbud er baseret på accept af det samlede tilbud. De anførte priser er eksklusive moms, gebyrer, og andre eventuelle skatter, told og
afgifter, medmindre andet er aftalt. Pris- og kursændringer kan medføre ændringer i den aftalte pris. Forøges omkostninger for varen grundet kundens forhold, vil dette blive lagt på
varens pris. Priserne indeksreguleres på årsbasis primo januar jf. forbrugerprisindekset dog minimum 3% årligt. Der tages forbehold for trykfejl. Såfremt der sker ændringer i den ydelse
som er specificeret i kontrakten, faktureres cleandesks mer timeforbrug særskilt.
Stk. 2. Tid medgået til transport faktureres med 50 % af gældende timesats plus statens takster for kørte kilometer. Ved anvendelse af taxa, fly, tog m.v. faktureres faktiske
omkostninger plus medgået tid til 50 % af gældende timesats.
Stk. 3. Timepriser er baseret på konsulenttjenesteydelser udført inden for normal tid 09:00 – 16:00. Ved overarbejde eller weekendarbejde pålægges 100 % tillæg. Sådant arbejde skal specifikt godkendes af kunden.

§ 5 Fakturerings- og betalingsbetingelser:
Cleandesk’s betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadatoen, medmindre andet er anført. Abonnementsydelser faktureres månedsvis forud. Sker betaling efter fastsat
betalingsdag, påløber der renter jf. gældende lovgivning pr. påbegyndt måned, fra forfaldsdatoen til betaling sker.
Stk. 1. Hvis betaling ikke har fundet sted inden for 45 dage forbeholder cleandesk sig ret til straks at standse opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til aftalen, indtil de skyldige beløb
er blevet fuldt ud betalt samt til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.
Stk. 2. Cleandesk tilskriver enhver rykker et rykkergebyr på dkk. 100,00

§ 6 Leverance
For levering af konsulent- og abonnementsydelser gælder følgende:
Stk. 1. Cleandesk forbeholder sig ret til at udskifte konsulenter med andre, i forhold til opgaven, kvalificerede konsulenter.
Stk. 2. Cleandesk kan til enhver tid vælge at lade en opgave udføre af en underleverandør, hvilket dog ikke fratager cleandesk forpligtelser og ansvar i henhold til opgaven.
Stk. 3. Arbejdet udføres på en eller flere af cleandesk bestemte adresser (hvis arbejdet forventes udført hos kunden skal dette være særskilt angivet i kontrakten).

§ 7 Kundens forpligtelser
For udførelse af en given opgave er det en forudsætning at:
• kunden giver cleandesk tilstrækkelig information for opgavens udførelse
• at kunden giver cleandesk adgang til de IT systemer, der måtte være nødvendige for opgavens udførelse

For opretholdelsen af normal drift er den en forudsætning at:
• kunden skriftligt underretter cleandesk om eventuelle planlagte ændringer eller brug, som kan påvirke cleandesks levering af ydelserne, minimum 5. arbejdsdage før, den planlagte ændring eller brug finder sted.
• at kunden opbevarer passwords, identifikation og andre fortrolige oplysninger vedrørende kundens Konto sikkert, og straks underretter cleandesk om sikkerhedsbrud, uautoriseret brug eller mistanke herom. Undlades dette, fraskriver cleandesk sig ansvaret for de erhvervede services.

§ 8 Cleandesks ansvar
Cleandesk har intet ansvar for hverken systemfunktionalitet eller drift på de 3. parts produkter som er grundlaget for administrationen.
Stk. 2. Cleandesk er ikke ansvarlig for at sikre at kunden overholder gældende lovgivning.
Stk. 3. Cleandesk har endvidere intet ansvar for kundens eventuelle driftsforstyrrelser samt direkte eller indirekte tab som følge af fejl i de 3. Parts produkter som cleandesk gør brug af eller fejl begået af cleandesks konsulenter.
Stk. 4. Cleandesk påtager sig intet ansvar for tab som følge af købers retsforhold overfor tredje mand.
Stk. 5. I tilfælde af at Cleandesk uanset ovenstående idømmes erstatningsansvar, vil dette være begrænset til de seneste 3 måneders afregning for abonnementsydelsen.

§ 9 Markedsføring
Cleandesk kan anvende kunden samt viden tilegnet i forbindelse med arbejdet for kunden som reference i forbindelse med markedsføring af cleandesk.

§ 10 Misligholdelse
I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan den forurettede part uden varsel hæve denne aftale. Denne ret samt øvrige misligholdelsesbeføjelser kan dog først udøves efter, at den forurettede part skriftligt har meddelt den anden part en frist på 20 [tyve] dage til at rette det påklagede forhold på en for den forurettede part tilfredsstillende måde.

§ 11 Forsinkelser
Medmindre andet er aftalt betragtes forsinkelser på mere end 30 dage som en væsentlig misligholdelse.

§ 12 Tavshed
Der er til enhver tid såvel under som efter aftalens ophør aftalt fuldstændig tavshedspligt.
Tavshedspligten gælder alle forhold som forretningshemmeligheder, knowhow, processer, produkter, dataprogrammer eller andre immaterielle rettigheder, af hvad nævnes kan, hvilket også gælder alle informationer vedrørende parternes organisation, finansielle stilling, transaktioner og forretninger.
Stk. 2 Tavshedspligten viger for oplysningsforpligtelser, der måtte påhvile parterne i henhold til dansk lov.

§ 13 Force Majeure
Ingen af parterne skal i henhold til denne aftale være ansvarlig overfor den anden part, hvis forholdet skyldes omstændigheder, der ligger udenfor partens rimelige kontrol og må betegnes som force majeure i henhold til dansk retspraksis.

§14 Ansættelsestilbud
I aftalens løbetid og for yderligere 12 måneder efter aftalens ophør (uanset årsagen), må kunden ikke direkte eller indirekte ansætte, tilbyde eller søge at fremsætte et ansættelsestilbud over for de af cleandesks medarbejdere, som kunden har stiftet bekendtskab med. Sker dette alligevel kompenseres cleandesk med et beløb svarende til den berørte medarbejdes årsgage.

§ 16 Tvister, lovvalg og værneting
Parterne skal søge at løse uoverensstemmelser om aftalens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning ved forhandling.
Stk. 2. Såfremt en tvist imidlertid ikke kan bilægges ved forhandling, skal Sø- og Handelsretten i København være værneting for tvister.
Stk. 3. Tvister afgøres efter dansk ret

§ 17 Trademark og Copyright
Cleandesk samt udviklede systemer og applikationer er beskyttet af loven om ophavsret og varemærker. Medmindre andet er angivet skriftligt, har kunden ikke ret til at anvende cleandesk’s varemærker.

Generelle salgs og leveringsbetingelser for cleandesk af oktober 2013